Algemene voorwaarden


Laatste update: 05/04/2018

ARTIKEL  1  :  TOEPASSING

Elke  bestelling  houdt  van  rechtswege  aanvaarding  van  onderstaande voorwaarden in, met uitsluiting van enig ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere  voorwaarde  kan  voorrang  hebben  op  onderhavige  voorwaarden,  tenzij  dit  door  de  Maenhout BVBA, hierna “Maenhout BVBA” genoemd, uitdrukkelijk werd aanvaard. De eventuele aankoopvoorwaarden van de klant zijn in geen geval van toepassing.

ARTIKEL 2 : VOORWERP

De door Maenhout BVBA te leveren prestaties en het voorwerp van de bestelling van de klant omvatten enerzijds de raadgevingen, het ontwerp, de inrichting van de bergingen en bergruimten in de woonruimte en anderzijds de levering van de toebehoren.

ARTIKEL  3  :  PUBLICITEIT

Foto’s,  catalogi,  folders  of  andere  door  Maenhout BVBA  geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele  waarde.  Dit  materieel  houdt  geen  enkele beschrijving  in, maar dient enkel ter illustratie van de prestaties aangezien  in  werkelijkheid  de  vorm, het  karakter  op  maat,  de  afwerking  en  de  individualisering  hiervan  exclusief  zijn  en  afhangen van de wensen van de klant. De kleurvariaties blijven onderworpen aan de algemeen toegelaten toleranties op dat gebied. De monsters hebben enkel een indicatieve waarde.

ARTIKEL 4 : VOORSTUDIES EN PROJECTEN

De voorstudies worden gratis uitgevoerd. Ze omvatten de  opstelling  van  een  basisplan,  een  evaluatie  en  een  berekening  van  de  offerte.  Enkel  wanneer  een effectieve  bestelling  wordt  geplaatst,  worden  de  plannen  aan  de  klant  overgemaakt.  De  voorstudies, plannen,  prijsopgaven  en  documenten  waar  geen  bestelling  op  volgt,  worden  niet  aan  de  klant  overgemaakt en kunnen enkel bij Maenhout BVBA worden geraadpleegd. Ze blijven evenwel eigendom van Maenhout BVBA en kunnen, omdat ze niet meer als contractueel project gelden, niet openbaar worden gemaakt, noch uitgevoerd zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Maenhout BVBA. Deze documenten moeten dus op eenvoudig verzoek worden teruggegeven. Eens de offerte is opgesteld, blijft deze slechts drie maanden geldig.

ARTIKEL 5 : RAADGEVINGEN

Bij gebreke aan uitdrukkelijk protest vanwege de klant tegen de offerte, waarin hij duidelijk opgeeft voor welke prestaties hij kiest, wordt er van uitgegaan dat elke door Maenhout BVBA verschafte raad, meer bepaald met betrekking tot de inrichting, stijl, decoratie,... ten laatste bij de opname van de bestelling door de klant aanvaard worden. Na die termijn wordt er in dat opzicht geen betwisting meer aanvaard.

ARTIKEL  6  :  BESTELLING 

1.  De  klant  doet  zijn  bestelling  door  aanvaarding  van  de  offerte  en  de plannen.  Bestellingen  zijn  slechts  bindend  in  hoofde  van  Maenhout BVBA  na  ondertekening  van de offerte en de plannen, betaling van het in artikel 14 vermelde voorschot en mededeling van alle inlichtingen  nodig  voor  de  daadwerkelijke  uitvoering  van  de  prestaties.

2.  Na  ondertekening  van  de offerte en de plannen door de klant wordt met uitzondering van de wettelijke herroepingstermijn van
10 dagen bij aankoop op krediet, geen annulering of wijziging van de bestelling aanvaard.

3. Bij annulering van de bestelling door de klant is Maenhout BVBA gerechtigd om een schadevergoeding te  vorderen  die  gelijk  is  aan  het  voorschot  verschuldigd  overeenkomstig  artikel  14.

4.  Als  prijzen voorzien  bij  de  bestelling  worden  aangemerkt  als  “levering  inbegrepen”,  wordt  daarvan  uitdrukkelijk melding gemaakt op de offerte.

ARTIKEL 7 : INLICHTINGEN

De klant verbindt er zich toe om Maenhout BVBA alle nodige inlichtingen te verschaffen, meer bepaald wat betreft de toegankelijkheid, de vochtigheid, de warmtebron, de exacte plaats in de muren, wanden, vloeren, plafonds van alle technische leidingen (water, elektriciteit, verwarming ...), ... nodig voor een goede uitvoering van de bestelling of uitvoerbaarheid ervan. In geen
geval kan Maenhout BVBA aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade aan het gebouw van de klant en/of fouten in het concept of in de uitvoering, die verband zouden houden met een gebrek aan, een weerhouding van of een vervalsing van desbetreffende informatie door de klant.

ARTIKEL 8 : VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT VOOR DE LEVERING

De klant verbindt er zich toe om enerzijds op de plaats van levering alle voorwerpen te verwijderen die Maenhout BVBA zouden
kunnen hinderen en anderzijds de bescherming op zich te nemen van de vloerbekleding van de ruimten waar de goederen dienen geplaatst te worden en van het overige meubilair dat hij ter plaatse laat tijdens de levering en plaatsing. De klant dient een reservatie te maken voor de noodzakelijke parkeerruimte (een  plaats  van  20  meter  lang)  voor  het  gebouw  waar  de  goederen  dienen  geleverd  te  worden.  Alle kosten, verbonden aan de reservatie van dergelijke parkeerplaats zijn ten laste van de klant. Indien geen
enkele noodzakelijke parkeerplaats (van 20 meter) beschikbaar is voor het gebouw waar de goederen dienen geleverd te worden, heeft de dienstverlener het recht om de levering te annuleren. Het geheel van kosten ten gevolge van die annulatie van levering, zijn ten laste van de klant.

ARTIKEL  9  :  PRIJS

De  prijs  is  uitgedrukt  in  Euro’s,  taksen  niet  inbegrepen.  De  prijzen  die  in  foto’s, catalogi,  folders  of  andere  publiciteitsdocumenten  voorkomen  hebben  enkel  een  indicatieve  waarde. Maenhout BVBA is enkel gebonden door de prijzen vermeld op de aanvaarde offertes/plannen en definitieve facturen.

ARTIKEL 10 : PLAATSING

De plaatsing wordt uitsluitend door de gespecialiseerde diensten van Maenhout BVBA uitgevoerd. Indien het gevraagde voorschot niet volledig wordt betaald overeenkomstig artikel 14 en/of de bijzondere bepalingen opgenomen in de offerte, is Maenhout BVBA gerechtigd de plaatsing niet aan te vat- ten. Bovendien is Maenhout BVBA gerechtigd de werken op te schorten
indien de klant haar betalingsverplichtingen niet volledig nakomt. Alle bijkomende werken, met name op  het  gebied  van  elektriciteit,  betegeling,  schilderwerk,  waarvoor  afzonderlijke  prijsopgaven  door gespecialiseerde aannemers moeten worden opgemaakt, vallen niet onder de plaatsing. De genoemde gespecialiseerde  aannemers  blijven  als  enige  verantwoordelijk  voor  de  uitvoering  van  hun  werken  en aansprakelijk voor de schade die zij gebeurlijk zouden kunnen veroorzaken. In het geval dat de plaatsen die  ter  beschikking  werden  gesteld  aan  Maenhout BVBA  voor  de  installatie  van  het  product  niet overeen zouden stemmen met de beschrijving op de bestelbon of de plannen, zal Maenhout BVBA, op eigen initiatief, ofwel het concept van indeling van het product kunnen veranderen met het oog op de aanpassing, ofwel een eventuele toeslag doen op de installatiekost voorzien in de bestelbon, zonder dat de klant zich hiertegen kan verzetten of zijn bestelling kan annuleren.

ARTIKEL 11 : TERMIJN

De uitvoeringstermijnen worden slechts ter indicatie weergegeven. Maenhout BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van deze termijnen.

ARTIKEL  12  :  WAARBORG

  • A.  BASISWAARBORG

1.  Toepassingsgebied  :  Deze  basiswaarborg geldt uitsluitend jegens klanten in hun hoedanigheid van consument (natuurlijke persoon die handelt voor  doeleinden  die  geen  verband  houden  met  zijn  beroepsactiviteit  of  commerciële  activiteit).  Deze
basiswaarborg is van toepassing tijdens de eerste twee jaren na datum van levering. De basiswaarborg is van toepassing indien de niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering en voor zover de niet-conformiteit het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

2. Meldingstermijn : De consument dient, per aangetekend schrijven, uiterlijk  binnen  de  2  maanden  na  vaststelling  van  een  niet-conformiteit  of  nadat  hij  redelijkerwijze zulke  niet-conformiteit  had  moeten  vaststellen,  Maenhout BVBA  per  aangetekend  schrijven  op de hoogte brengen van de betreffende niet-conformiteit. Hij zal daarbij ook een kopie van de offerte/plannen en bijhorende factuur overmaken aan Maenhout BVBA. — 3. Uitvoering waarborg : In geval van een niet-conformiteit, kunnen de goederen hersteld of vervangen worden. Indien de herstelling of vervanging evenwel onmogelijk of buiten verhouding is, vervalt dit keuzerecht. De consument kan dan desgevallend een prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst verzoeken. De ontbinding van  de  koopovereenkomst  is  evenwel  uitgesloten  in  geval  van  een  gebrek  aan  overeenstemming  van geringe waarde. — 4. Uitsluitingsgronden : Maenhout BVBA geeft in geen geval een waarborg voor gebreken/schade die voortvloeien uit de volgende situaties (zonder dat dit een limitatieve opsomming is):  -  situaties  die  het  gevolg  zijn  van  overmacht,  normaal  gebruik  en  slijtage,  onregelmatig  of  slecht onderhoud of slechte bewaring van het schrijnwerk. Onder normale slijtage dient o.a. te worden verstaan, doch niet uitsluitend: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming; - montage/installatie van elementen die niet door Maenhout BVBA zijn geproduceerd of door deze geleverd werden; - tussenkomst en manipulaties aan de goederen door derden, d.w.z. zij die niet voor Maenhout BVBA of voor één van haar onderaannemers werken; - het (her)installeren van goed- eren; - contact met vocht; - (contact met) grote temperatuursverandering; - overbelasting van de planken of schuiven; - directe blootstelling aan het zonlicht ; (de schuiven zijn in massief hout zodat een redelijk kleurverschil aanvaardbaar is en niet als gebrek kan beschouwd worden); - zichtbare gebreken; - buitensporige belasting van de goederen; - scharnieren, hendels en geleiders.

  • B. VERLENGDE WAARBORG

1. Toepassingsgebied  :  De  verlengde  waarborg  geldt  zowel  voor  consumenten  als  niet-consumenten  en heeft betrekking op verborgen gebreken. De verlengde waarborg is van toepassing indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het goed ongeschikt maakt voor het gebruik waar- toe het voorzienbaar bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert Ten aanzien van consumenten geldt de verlengde waarborg voor een periode van 8 jaar vanaf het
verstrijken van de basiswaarborg. Voor niet-consumenten geldt de verlengde waarborg 10 jaar vanaf de levering.

2. Meldingstermijn : De klant dient na vaststelling van het gebrek of nadat hij redelijkerwijze het gebrek had moeten vaststellen, Maenhout BVBA hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte  stellen  met  in  bijlage  kopie  van  de  bestelbon,  de  getekende  plannen  en  de  corresponderende factuur en dit uiterlijk binnen 7 dagen. Bij gebreke daarvan kan de klant geen aanspraak maken op de verlengde waarborg.

3. Uitvoering waarborg - a) Maenhout BVBA waarborgt uitsluitend dat de geplaatste goederen conform de gebruikelijke kwaliteitsnormen zijn (rekening houdende met de gebruikelijke gebruiksmarges), zonder rekening te houden met het eventuele gebruik en doel waartoe de klant de goederen bestemt. b) Maenhout BVBA heeft de keuze tussen herstelling of vervanging van de goederen die behept zijn met een verborgen gebrek. Indien de herstelling of vervanging volgens Maenhout BVBA onmogelijk of buiten proportie is, kan hij overgaan tot een prijsvermindering. c) Een ontbinding van de koopovereenkomst is niet mogelijk, tenzij Maenhout BVBA expliciet anders beslist.

4. Uitsluitingsgronden : Maenhout BVBA geeft in geen geval een waarborg voor gebreken/schade die  voortvloeien  de  volgende  situaties  (zonder  dat  dit  een  limitatieve  opsomming  is)  :  -  situaties die  het  gevolg  zijn  van  overmacht,  normaal  gebruik  en  slijtage,  onregelmatig  of  slecht  onderhoud  of slechte bewaring van het schrijnwerk. Onder normale slijtage dient o.a. te worden verstaan, doch niet uitsluitend: algemene verwering zoals verkleuring, verbleking of vervorming; - montage/installatie van elementen die niet door Maenhout BVBA zijn geproduceerd of door deze geleverd werden; - tussenkomst en manipulaties aan de goederen door derden, d.w.z. zij die niet voor Maenhout BVBA of voor één van haar onderaannemers werken; - het (her)installeren; - contact met vocht; - (contact met) grote temperatuursverandering - overbelasting van de planken of schuiven; - directe blootstelling aan het zonlicht ; (de schuiven zijn in massief hout: een redelijk kleurverschil is dan ook aanvaardbaar en kan niet als gebrek beschouwd worden); - zichtbare gebreken; - buitensporige belasting van de goederen; scharnieren, hendels en geleiders.

ARTIKEL  13  :  OPLEVERING

De  klant  moet  de  uitgevoerde  werken  -  aan  het  eind  van  de  werken nazien.  Ingeval  van  foutieve  uitvoering  van  de  offerte/plannen,  moet  de  klant  dit  binnen  een  termijn van maximum 8 dagen vanaf plaatsing per aangetekend schrijvenmelden aan Maenhout BVBA. De niet-betaling van de werken zal niet worden beschouwd als een geldige protest.

ARTIKEL  14  :  BETALING

Bij  ondertekening  van  de  offerte  en  de  plannen  moet  een  voorschot  van minimum 40% van de totaalprijs worden betaald. Het saldo moet uiter lijk bij plaatsing worden betaald in  handen  van  Maenhout BVBA  of  haar  aangestelde.  Iedere  factuur  is  contant  en  zonder  korting betaalbaar. Indien het te betalen bedrag de 3.000 EUR overstijgt, zal de betaling gebeuren via overschrijving  of  kredietkaart.  Betalingsfaciliteiten  die  uitzonderlijk  door  Maenhout BVBA  zouden  kunnen worden  toegestaan,  verbinden  hem  niet  voor  toekomstige  contracten.  Bestellingen  waarvoor  bij  een kredietinstelling een financierings- plan is opgemaakt kunnen pas bevestigd worden nadat het dossier door deze instelling is aanvaard. Bij niet-betaling binnen de hierboven gestipuleerde termijnen, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding  van  15%  en  met  een  intrest  van  12%  vanaf  de  vervaldag.  Bij  gehele  of  gedeeltelijke wanbetaling  op  de  vervaldag  is,  naar  believen  van  Maenhout BVBA,  het  integraal  door  de  klant verschuldigde  bedrag  onmiddellijk  opeisbaar.  Er  is  pas  sprake  van  uitvoering  van  de  betaling  na  het effectief  ontvangen  van  de  volledig  gefactureerde  prijs.  De  overhandiging  van  een  wissels,  cheques of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt geldt slechts als betaling vanaf het ogenblik van definitieve en onherroepelijke verzilvering. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Maenhout BVBA.

ARTIKEL  15  :  EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle  bij  Maenhout BVBA  bestelde  artikelen, goederen, inrichtingselementen alsmede het bergmeubel zelf worden verkocht onder voorbehoud van de eigendomsrechten  van  Maenhout BVBA  die  slechts  na  volledige  betaling  van  alle  verschuldigde bedragen op de klant over- gaan. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, geeft Maenhout BVBA het recht bovenvermelde goederen bij de klant of zijn rechthebbenden terug te halen. Dit recht zal zelfs uitgevoerd worden ingeval van samenloop van schuldeisers.

ARTIKEL  16  :  BETWISTINGEN  - TOEPASSELIJKE  WETGEVING 

Onderhavige  algemene  voorwaarden,  de  bijbehorende  aanhangsels,  de  specifieke  voorwaarden  van  het  contract  zijn uitsluitend  onderworpen aan het Belgisch recht. Ingeval van enigerlei betwisting, ongeacht de prestatievoorwaarden of de betal- ingsregeling, zelfs ingeval van oproeping in vrijwaring of meerdere gedaagden, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en desgevallend de Vrederechter van het Zevende Kanton te Antwerpen en dit zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van Maenhout BVBA om het geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar de gedaagde partij gevestigd is. Ten aanzien van consumenten zijn de rechtbanken van de woonplaats van de consument exclusief bevoegd.

ARTIKEL  17  :  PERSOONLIJKE  GEGEVENS

De  persoonlijke  gegevens  verzameld  op  dit  document zijn bestemd voor intern gebruik door Maenhout BVBA en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenver-
melde personen. Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon die zijn identiteit bewijst het recht inzage te krijgen in zijn gegevens en het recht om verbeteringen hieraan aan te brengen bij de beheerder van het bestand, die Maenhout BVBA is, die aan de voorkant van dit document vermeld staat.